Försäljningsvillkor

1. ÅTERFÖRSÄLJARENS RÄTTSLIGA STÄLLNING

 1. Återförsäljaren skall köpa och sälja Produkterna i eget namn och för egen räkning.
 2. Återförsäljaren är inte och har inte heller rätt att utge sig för att vara agent eller representant för IsiCom AB och har därför inte rätt att ingå något åtagande eller avtal för IsiCom ABs räkning. 

2. ERSÄTTNING

 1. Återförsäljaren erhåller ingen provision eller annan ersättning för att marknadsföra och sälja Produkterna. Återförsäljarens ersättning enligt Avtalet utgörs av det resultat (vinst eller förlust) som Återförsäljaren tillgodogör sig genom sin försäljning av Produkterna. 

3. NYA PRODUKTER OCH NEDLÄGGNING AV PRODUKTER

 1. Utan hinder av Återförsäljarens beställning har IsiCom rätt att när som helst lägga till nya produkter till eller utesluta viss Produkt. Vidare har IsiCom rätt att vidta ändringar i Produkterna. IsiCom skall skyndsamt informera Återförsäljaren om nya produkter, uteslutning av viss Produkt respektive ändringar i Produkterna.

4. ÅTERFÖRSÄLJARENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

 1. Återförsäljaren har inte rätt att utan IsiComs godkännande förändra Produkterna eller de förpackningar i vilka Produkterna är förpackade. 

5. MARKNADSFÖRING

 1. Återförsäljaren skall marknadsföra Produkterna på egen bekostnad. 

6. BESTÄLLNING OCH LEVERANS

 1. Återförsäljaren skall beställa Produkterna på det sätt IsiCom anvisar.
 2. Återförsäljaren svarar för fraktkostnaden från IsiCom till Återförsäljaren. Dock svarar IsiCom för fraktkostnaden inom Sverige med ”Postens DPD Företagspaket 16.00”, eller motsvarande, från IsiCom till Återförsäljarens lager om Återförsäljaren per beställning har beställt Produkter till ett nettovärde överstigande femtusen (5 000) kronor; vid leverans till annan destination eller på annat sätt än vad som nu angivits svarar Återförsäljaren för fraktkostnaden. Med nettovärde avses Produkternas värde enligt aktuell prislista med avdrag för moms och eventuella rabatter.
 3. IsiCom har rätt att dela upp leverans av en beställning. Om IsiCom inte har viss Produkt i lager förbehåller sig IsiCom rätten att meddela Återförsäljaren att en viss beställning inte kan levereras inom sedvanlig leveranstid.
 4. Risken för Produkterna övergår från IsiCom till Återförsäljaren vid den tidpunkt när Produkterna avlämnats från IsiCom till transportören. 

7. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

 1. All försäljning av Produkterna från IsiCom till Återförsäljaren skall ske till de priser som fastställs av IsiCom. Mervärdesskatt tillkommer till angivna priser.
 2. IsiCom har rätt att när som helst ändra priserna på Produkterna.
 3. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter fakturans förfallodag skall Återförsäljaren betala dröjsmålsränta enligt lag till dess full betalning sker. Vid skriftlig betalningspåminnelse skall Återförsäljaren betala påminnelseavgift enligt lag.
 4. Fakturering och betalning skall ske i svenska kronor om inte parterna avtalat annat i samband med Återförsäljarens beställning.
 5. Med fakturadatum avses den dag då IsiCom gör en utskrift av fakturan. Normalt skrivs fakturan ut vid den tidpunkt när IsiCom färdigställer en leverans för avlämnande till transportören. 

8. GARANTI

 1. Olika garanti gäller för olika produkter och tillverkare. För att hitta information kring respektive tillverkare, klicka här.

9. FEL

 1. Utöver vad som anges i punkt 9 ansvarar IsiCom enbart för sådana fel, som Produkterna är behäftade med vid leverans till Återförsäljaren. 

10. BEGRÄNSNING I GARANTI- OCH FELANSVAR

 1. Oavsett vad som följer av punkterna 9 och 10.1 omfattar IsiComs ansvar för Produkterna inte felsom uppstått på grund av att Produkterna inte använts eller hanterats i enlighet med IsiComs anvisningar;som orsakats av modifieringar, service eller reparationer som har utförts i Produkterna utan IsiComs skriftliga medgivande eller som inte har utförts i enlighet med IsiComs anvisningar;som beror på slitage hänförligt till normal användning av Produkterna. 

11. REKLAMATIONER OCH RETUR

 1. Återförsäljaren skall skyndsamt och effektivt till IsiCom reklamera eventuella fel i Produkterna.
 2. Återförsäljaren skall senast inom tre (3) arbetsdagar till IsiCom reklamera eventuella avvikelser, såsom antal Produkter m m, mellan den faktiska leveransen och vad som anges i fraktsedel som bifogas leveransen. Har reklamation inte gjorts i enlighet med vad som nu sagts förfaller Återförsäljarens rätt att framställa sådana anspråk som avses i denna punkt.
 3. Om emballage på viss försändelse har synliga skador, skall Produkterna omgående testas samt eventuella fel reklameras, dock senast inom sju (7) dagar från mottagandet. Skadat emballage skall vid begäran uppvisas för IsiCom. Har reklamation inte gjorts i enlighet med vad som nu sagts förfaller Återförsäljarens rätt att framställa sådana anspråk som avses i denna punkt.
 4. Återförsäljaren står för eventuella kostnader för emballage, frakt m m för retur av Produkterna. Produkter som sänds i retur skall sändas till den adress som anges av IsiCom. Reklamerade Produkter får returneras endast efter träffad överenskommelse därom med IsiCom. Vid retur skall det returnummer som tilldelats av IsiCom tydligt anges på följesedel samt fraktetikett. Har sådant returnummer inte angivits återsänds på Återförsäljarens bekostnad den returnerade försändelsen oöppnad till avsändaren.
 5. Retur som beror på annat än att Produkterna har reklamerats, eller felleverans från IsiCom krediteras endast med sjuttiofem (75) % av det fakturerade beloppet exklusive moms. 

12. PRODUKTANSVAR

 1. IsiCom ansvarar för att Produkterna uppfyller de krav som ställs på produkter av motsvarande slag för marknadsföring och försäljning inom Området.
 2. Om myndighet eller domstol fastställer att viss Produkt inte uppfyller sådana krav som sägs i punkt 13.1 eller IsiCom bedömer att det finns en inte obetydlig risk för att viss Produkt inte uppfyller kraven, har IsiCom rätt att omgående utesluta den Produkten.  

13. VARUMÄRKEN OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 1. Vad som sägs i denna punkt 14 om Produkterna skall omfatta även förpackningar till Produkterna.
 2. Återförsäljaren skall utan dröjsmål underrätta IsiCom om det kommer till Återförsäljarens kännedom att det inom Området sker intrång från tredje man i immateriell rättighet med avseende på Produkterna. Detsamma skall gälla om tredje man skulle påstå att intrång sker i hans immateriella rättighet genom Återförsäljarens marknadsföring och försäljning av Produkterna.
 3. Förs talan om intrång i immateriella rättigheter mot Återförsäljaren på grund av Återförsäljarens marknadsföring och försäljning av Produkterna enligt Avtalet, skall IsiCom ersätta Återförsäljarens kostnader på grund härav såvida IsiCom skulle ha ådragit sig ansvar för sådant intrång om IsiCom självt skulle ha företagit motsvarande åtgärd. En förutsättning härför är dock att Återförsäljaren underrättar IsiCom om intrångstalan och bereder IsiCom tillfälle att överta eller inträda som part i intrångsmålet och i eventuella förlikningsförhandlingar.
 4. Vid intrångstalan är respektive part skyldig att vidta sådana åtgärder som är ägnade att begränsa sin egen och den andra partens skada. 

14. SEKRETESS

 1. Part förbinder sig att inte, varken under Avtalets giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som parten erhållit från den andra parten och som är att betrakta som affärshemlighet. Part åtar sig också att tillse att partens anställda och styrelseledamöter är bundna av sekretess i enlighet med Avtalet i samma utsträckning som parten själv. 

15. FORCE MAJEURE

 1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom Befriande omständighet skall anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. 

16. LAGVAL OCH TVIST

 1. Avtalet och dess tillämpning regleras av svensk lag.
 2. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av vid varje tidpunkt gällande lag om skiljeförfarande. Tvist skall dock alltid avgöras av en ensam skiljeman som utses av parterna gemensamt. Kan parterna inte enas om utseende av skiljeman skall skiljemannen på begäran av endera parten utses av Styrelsen för Skiljedomsklubben i Göteborg.
 3. Platsen för skiljeförfarandet skall vara Göteborg och språk under förfarandet skall vara svenska.

TILLÄGG TILL ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE – HANDEL VIA INTERNET

1. Tillägg för handel via isicom.se

1.1 Dessa villkor gäller i tillägg till ”Allmänna villkor för återförsäljare” och skall tillämpas om Återförsäljaren hos IsiCom AB ansöker om samt beviljas möjlighet att beställa (jfr punkt 9.1 ovan) Produkterna via IsiComs webshop (isicom.se).

1.2 Återförsäljaren ansöker på sätt som IsiCom anvisar om användaridentitet samt lösenord ( ”Uppgifterna” ) för inloggning på IsiComs webshop. Om ansökan beviljas översänder IsiCom Uppgifterna till Återförsäljaren.

1.3 Återförsäljaren är införstådd med att Uppgifterna är värdehandlingar som skall skyddas mot obehörig användning. IsiCom har rätt att omgående spärra användningen av Uppgifterna om IsiCom har skäl att misstänka att obehörig person har fått åtkomst till Uppgifterna eller om Återförsäljaren missbrukar användningen av Uppgifterna.

1.4 Återförsäljaren skall omgående meddela IsiCom om Återförsäljaren har skäl att misstänka att obehörig person har fått åtkomst till Uppgifterna.

1.5 Återförsäljaren ansvarar gentemot IsiCom för all beställning av Produkterna som sker genom användning av Uppgifterna. För undvikande av tvivel skall punkt 14.5 i ”Allmänna villkor för återförsäljare” tillämpas även för retur som beror på användning av Uppgifterna som skett utan Återförsäljarens kännedom, om inte Återförsäljaren kan visa att IsiCom förfarit grovt vårdslöst.

1.6 Återförsäljaren är ansvarig på samma sätt som 1.1-1.5 för alla underkonton till huvudkontot, återförsäljaren är därmed ansvarig för att via webshoppen under "mitt företag" stänga konton som inte längre är aktiva eller där uppgifterna på något sätt lämnat företaget.